Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Spolková činnost

Český svaz žen Dolní Domaslavice

Ustavující schůze Českého svazu žen v Dolních Domaslavicích se konala 8. července 1976. Pro vstup do organizace ČSŽ bylo získáno celkem 24 žen.

 

Za členky výboru byly zvoleny:
Kavíková Danuše, Guziurová Ludmila, Konečná Jiřina, Lehnertová Marie, Durčáková Dagmar, Janšová Anna a Tomičková Olga.

Členky revizní komise:
Bogdanovičová Anděla, Buchtová Jiřina, Tesarčíková Jarmila.
Jako předsedkyně byla pak zvolena pí. Jiřina Konečná.


První plán práce na II. Pololetí 1976 obsahoval:

 • pomoc agitačnímu středisku NF při volbách
 • spolupráce s místní organizací SČSP
 • ze zájmové činnosti zorganizování kurzu studené kuchyně

V dalších letech byla činnost zaměřena:

 • vzpomínat na důležité politické události v zemi
 • spolupracovat s ostatními složkami Národní fronty
 • ze zájmové činnosti upořádat kurz šití a organizovat různé odborné přednášku, podle zájmu žen
 • pro zajištění financí na činnost uspořádat vepřové hody nebo letní karneval
 • spolu s Jednotou konat zájezd s kulturně osvětovou činností,
 • v rámci spolupráce s SPOZ zakoupit dárečky pro prvňáčky z naší ZŠ
 • členky Svazu budou nápomocny při sklizni sena z nepřístupných ploch,
 • usilovat o zastoupení žen v MNV

Na členských schůzích bylo iniciováno rozšíření prodejny potravin, zlepšení zásobování potravinami, zahájení provozu elektrického mandlu.Činnost základní organizace ČSŽ i v dalších letech spočívala v organizování zájmové činnosti, jako byly kursy šití, pečení cukroví, dále pak brigády na úklid prostranství před šatnami TJ Sokol, Jednoty, MNV a dalších.

Přibyly další akce jako sběr druhotných surovin – byly nasbírány metráky starého papíru a textilu. Při těchto akcích obětavě pracovaly členky Pindurová Marie, Kusnierzová Marta a další.Organizování zájezdů ve spolupráci s Jednotou bylo několik let za sebou. Zájezdy velmi obětavě připravovala a zajišťovala pí. Bohuška Jungová. Po integraci národních výborů se podmínky pro zájmovou činnost změnily. Přesto se členky Svazu žen zapojily do práce v integrovaném MNV Lučina, např. pí. Oborná, Adámková, Němcová, Vachtarčíková, Martiňáková.Paní Jiřina Konečná vedla tuto organizaci 10 let.Na členské schůzi 1. března 1986 byla do funkce předsedkyně zvolena Hilda Zapletalová.I v dalších letech probíhaly obdobné akce, které se podle požadavků a zájmů členek rozšiřovaly o kursy vyšívání a následné výstavky ručních prací. Byly organizovány zdravotní  přednášky.S dalším velkým úspěchem se setkala akce, na které nám pí. Luňáčková z Ostravy předvedla názornou ukázku vazby suchých květin, kterou jsme pak zorganizovali ještě jednou.Nemalý přínos pro naše občany měly burzy dětského odívání. Na těchto akcích se podílely členky, Pindurová Marie, Janšová Alena, Valošková Květoslava, Bělavová Ludmila.

Z akcí jako byly sběr druhotných surovin a burzy dětského odívání měla organizace dostatečný finanční příjem pro zajišťování svých akcí jako jsou MDŽ a Mikulášské posezení.V současné době jsme odkázány na příjem z členských příspěvků. Přesto v současné době organizace čítá 55 členek a je nejpočetnějším základním článkem v okrese.Výbor základní organizace ČSŽ byl postupně rozšířen na 9 členek, došlo k jeho obměně, ale hospodářka pí Lehnertová pracuje ve výboru a v této funkci obětavě od založení, t. j. 28 let. To zasluhuje uznání a poděkování.Po celou dobu své existence základní organizace Českého svazu žen v Dolních Domaslavicích se její členky podílely na veřejně i společensky prospěšné práci pro naší obec.V závěru je třeba říci, že tuto činnost bychom nemohli vykonávat, kdyby nám jak v minulosti, tak i v současné době obecní úřad a místní hasiči neumožnili bezplatné využívání místností pro naši činnost, za což jim velmi děkujeme.

 

Pro Dolní Domaslavice jsou doloženy následující spolky, k nimž máme málo dalších informací

Družina čsl. válečných poškozenců
Hospodářský spolek pro Domaslovice a okolí
Místní skupina katolických zemědělců čsl.
Farní Charita
Spolek krojovaných horníků, dříve Sdružení krojovaných zřízenců a horníků