Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Manželství

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Občanský sňatek - Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře.

Církevní sňatek - Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem církve nebo náboženské společnosti.

 

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o matrikách").

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin; jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobné informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).

 

JAKÉ DOKLADY A INFORMACE MÍT S SEBOU - OBČANSKÝ SŇATEK

„Dotazník k uzavření manželství“ obdržíte u matričního úřadu - tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Podle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 1. doklad totožnosti - občan ČR předloží platný občanský průkaz, cizinec cestovní pas (příp. průkaz o povolení k pobytu cizince);
 2. rodný list - rodný list musí mít v záhlaví tyto údaje: číslo svazku, ročník, číslo strany a pořadové číslo. Duplikát rodného listu je možné si za poplatek 300 Kč opatřit na matričním úřadě v místě narození. Pokud nejsou ve Vašich rodných listech zapsána data a místa narození rodičů, je zapotřebí přiložit rodné listy rodičů nebo jejich oddací list;
 3. doklad o státním občanství - lze nahradit OP, CD;
 4. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu - lze nahradit OP;
 5. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu - lze nahradit OP;
 6. rodný list dítěte/dětí - máte-li spolu dítě/děti, které se narodilo před uzavřením manželství;
 7. rodný list dítěte/dětí nevěsty - pokud otec těchto dětí není znám a dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě/děti;
 8. snoubenec, který je rozveden, předloží k žádosti o uzavření manželství rozsudek soudu o rozvodu manželství s vyznačením nabytí právní moci nebo potvrzení o rozvodu manželství, které mu vydá okresní soud, který předchozí manželství rozvedl;
 9. ovdovělý snoubenec předloží úmrtní list zemřelého manžela;
 10. nezletilý snoubenci starší 16 let musí žádat o povolení k uzavření manželství příslušný okresní soud a povolení s vyznačením právní moci doloží k žádosti o uzavření manželství.

UZAVŘENÍ CÍRKEVNÍHO SŇATKU

K uzavření církevního manželství předloží snoubenci doklady jako u sňatků občanských. K žádosti o uzavření církevního manželství předloží snoubenci oddávajícímu „Osvědčení“

Osvědčení k uzavření církevního manželství vydává matriční úřad, v jehož obvodě má být církevní sňatek uzavřen na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku se hradí správní poplatek - 500 Kč

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ CIZINCE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

K žádosti o uzavření manželství musí cizinec předložit tyto doklady:

 • rodný list nebo rovnocenný doklad o narození, ze kterého musí být zřejmé místo a datum narození, jména, příjmení a údaje o rodičích
 • potvrzení o státním občanství
 • potvrzení o trvalém bydlišti a rodinném stavu, v případě, že má cizinec trvalé bydliště v ČR, musí předložit platný průkaz "Povolení pobytu pro cizince"
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství podle právního řádu státu, jehož je příslušníkem
 • rozvedení - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci
 • ovdovělí - úmrtní list manžela-manželky, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR - odborem cizinecké policie, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů
 • doklady vydané ve státě, s nímž nemá Česká republika uzavřenou smlouvu, budou opatřeny razítkem APOSTILLE, případně superlegalizovány u Zastupitelského úřadu České republiky ve státě, kde byl doklad vydán.

Všechny doklady musí být přeloženy od soudního tlumočníka do jazyka českého.

 

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Tlumočník

Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí českému jazyku, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost „soudního tlumočníka“.

Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, v případě, že je snoubenec hluchoněmý, hluchoslepý, neslyšící zajišťuje tlumočníka matriční úřad. 

Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Evidence znalců a tlumočníků - http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

Svědci

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.

Z uvedeného vyplývá, že se svědek při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 89/2013 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích

Aktualizováno k 05.01.2024

SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

 • Uzavření manželství mezi snoubenci osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - 5.000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 3.000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu - 3.000 Kč
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavřením manželství  - 500 Kč
 • Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku - 500 Kč

Správní poplatky se hradí v HOTOVOSTI na pokladně Obecního úřadu Dolní Domaslavice v den odevzdání „Dotazníku k uzavření manželství“.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 89/2013 Sb., občanský zákoník v platném znění

Zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Aktualizováno k 05.01.2024

VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ – ODDACÍ LIST

Matriční doklad – oddací list vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, uzavřela manželství. Jde-li o uzavření manželství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
Při ztrátě oddacího listu může matriční úřad vydat jeho druhopis. 

 

KDO A ZA JAKÝCH PODMÍNEK

Matriční úřad vydá matriční doklad:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny
 • pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávných celků, nebo
 • osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v vizině.

 

CO MUSÍTE PŘEDLOŽIT

Žadatel předloží:

 • doklad, kterým prokáže svoji totožnost, popřípadě,
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.
   

SPRÁVNÍ POPLATKY

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu oddacího listu se platí správní poplatek 300,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).


LHŮTY

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

SANKCE
Sankce nejsou stanoveny. 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-matricnich-dokladu-rodny-oddaci-a-umrtni-list-doklad-o-partnerstvi.aspx

 

Aktualizováno k 08.01.2024

VOLNO NA PŘÍPRAVU A PLÁNOVÁNÍ SVATBY PRO SNOUBENCE

Máte-li právě před vlastní svatbou, tam máte nárok na 2 dny pracovního volna. Toto volno definuje Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Z toho je jeden den na předsvatební přípravy a další organizace týkající se svatby. Je pouze na Vás, jak volný čas v tento den využijete. Záleží na domluvě se zaměstnavatelem, jaký den toto pracovní volno využijete.

Druhé pracovní volno je na samotný svatební den. Pokud jste si naplánovali svatbu na sobotu a v ten den zaměstnání nenavštěvujete, tak nemáte nárok na využití volna v jiný den. Budete mít tedy nárok pouze na jedno pracovní volno na svatební přípravy. Pokud však v sobotu obvykle pracujete, nebo jste si pro Vaši svatbu zvolili jiný pracovní den než sobotu, tak můžete bezpochyby využít obě pracovní volna.

Z těchto dvou dnů Vám bude vyplacena náhrada mzdy pouze za jeden den z výše zmíněných dvou.

 

VOLNO NA SVATBU PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

Co se týče rodičů, tak i ti mají nárok na pracovní volno v den konání svatby. Musí se ovšem jednat o vlastní rodiče, kteří jdou na svatbu vlastnímu dítěti.

Jeden den volna na svatbu vlastních rodičů - také možná varianta. Pokud jste již zaměstnaní a Vaší rodiče plánují svatbu, tak i Vy můžete po zaměstnavateli žádat jeden den volna na jejich svatbu. Opět se to vztahuje pouze na samotnou svatbu, nikoli na její přípravy.

Ostatní členové rodiny žádné nároky na pracovní volno nemají. Ať se už jedná o sourozence, nevlastní děti, prarodiče a další členy rodiny. Musí si na den svatby využít svou dovolenou.

 

VOLNO NA SVATBU PRO SVĚDKY, DRUŽIČKY A KAMARÁDY

Ostatní členové svatby také nemají nárok na pracovní volno v den konání svatby. Ať už se jedná o družičky, kamarády a známé. To platí i pro svědky.

 

SHRNUTÍ

SNOUBENCI

2 dny svatebního volna - Jeden den na svatební přípravy a druhý den na samotný svatební den. Jeden z těchto dnů Vám zaměstnavatel proplácí.

Rodiče budoucích novomanželů

1 den svatebního volna - Rovněž proplacené od zaměstnavatele.

Sourozenci, prarodiče, další rodinní příslušníci

Bez nároku na svatební volno.

Kamarádi, svědci, družby

Bez nároku na svatební volno.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Aktualizováno k 08.01.2024

Foto - Obřadní místnost Foto - Obřadní místnost Foto - Obřadní místnost

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 17 °C
středa 24. 7. zataženo 25/18 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/13 °C
pátek 26. 7. polojasno 23/11 °C