Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Historie školy - od r.1958

Nová školní budova

Nová budova OSŠ  /otevřena 1958/  Za povšimnutí stojí, že původní krytina byla  z pálených tašekNáklady na výstavbu nové školní budovy činily přes 5 miliónů Kč. Vyučování bylo zahájeno 1. listopadu 1957. Konečně. Nová školní budova je hotova. Splnil se sen a očekávání všech občanů – zahájení vyučování v nově postavené škole. Usadili jsme se v budově, která svou krásou mohla být chloubou kraje, co do vnitřního vyřešení a vzácnou ozdobou obce a důstojným útulkem kulturního středu obce. Bylo ještě třeba mnoho set přesčasových hodin učitelského sboru a dětí, které s pochopením a rády pomáhaly, aby škola byla uvnitř pěkně upravena. Slavnostní otevření bylo stanoveno na 18. 5. 1958.

K uspořádání slavnosti oficiálního otevření školy se zapojili rodičovské sdružení, učitelský sbor se žáky, vedení PO a MNV. Každý pokrokový občan se radoval z této pro obec tak významné události. Občané ochotně pomohli při úpravě vnějšku školy. Nakonec byly předány klíče řediteli školy p. M. Tuscherovi. Žáci připravili program, se kterým vystoupili. Následovala prohlídka školní budovy. Do pamětní knihy se u této příležitosti zapsali návštěvníci a hosté i ze Sovětského svazu, kteří přišli jako oficiální hosté ONV. Začaly všední dny. Počet žáků se každým rokem měnil. Tendence byla stoupající. V učitelském sboru působilo 14 i 16 členů. Ve školní budově bylo ještě mnoho věcí a vad, které bylo nutno odstranit. Například v tělocvičně školy se zvedla podlaha, bylo třeba ji vyměnit, protože podložka nebyla před položením dostatečně proschlá.

 Ve školním roce 1960/61 byla zřízena 9. třída a škola se mění svou organizací na devítiletou střední školu. Žáci mohou dobrovolně navštěvovat 9. třídu. Přihlásilo se 23. žáků. Ve školním roce 1961/62 byla zavedena povinná školní docházka do 9. třídy. Žáků přibývalo a proto muselo být zavedeno směnné vyučování. Od školního roku 1970/71 začíná pomalu stav žáků ve škole klesat. Zatímco v létech minulých dosahoval jejich počet přes 350 žáků, snižuje se počet až na 260.

 

Vedení školy

Učitelský sbor v r. 1958/59 Sedící zleva: D.Holanová, V. Vodinská, řed. M. Tuscher  A. Šrubařová, S. Plisková. Stojící zleva: R. Junga, J Boršoš,  K. Pindur, J. Anděl, Vl. Růžička, E.Rada, Vl.Vodinský Od školního roku 1960/61 začal na škole působit nový ředitel p. J. Anděl, který pracoval již jako zástupce ředitele. Bývalý ředitel p. M. Tuscher odchází do důchodu. Zástupcem ředitele je jmenován V. Růžička. V roce 1967 došlo ke změně ve vedení školy. Zástupcem ředitele byl jmenován V. Vodinský, kdy p. V. Růžička na vlastní žádost přechází na místo zástupce ředitele školy do Frýdku – Místku. V r. 1969 odchází zástupce ředitele p. V. Vodinský na vlastní žádost do ZDŠ Hrotovice, do jeho rodného okresu Třebíč, kam se s celu rodinou stěhuje. Ve školním roce 1969/70 byl pověřen funkcí zástupce ředitele p. K. Pindur, bývalý učitel zdejší školy. Ve školním roce 1977/78 odchází do důchodu ředitel školy p. J. Anděl. Novým ředitelem je jmenován p. Karel Pindur a jeho zástupcem E. Křístková. V roce 1982/83 došlo ke změně ve vedení školy. P. K. Pindur na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odchází z funkce ředitele školy a na jeho místo je jmenována p. Helena Adamková, učitelka zdejší ZŠ. Ve škole je 7 tříd s 213 žáky, které vyučuje včetně vedení deset učitelů: H. Adamková, V. Adámková, A. Bártková, Z. Berková, M. Danielová, E. Křístková, D. Němcová, B. Pavlasová, K. Pindur a V. Řeháková. Stravování zajišťují p. L. Moráňová, J. Bočková, V. Šebestíková a J. Tesarčíková. Do důchodu odchází K. Pindur, do invalidního důchodu D. Němcová. V roce 1989 odchází do důchodu letitá školnice p. L. Buchtová, na její místo nastupuje J. Vichrová a údržbářem je J. Tošenovský. V roce 1993 odchází do důchodu zástupce ředitele školy E. Křístková, na její místo je jmenována M. Danielová. V roce 2002 odchází do důchodu dosavadní ředitelka Helena Adámková.

 

Základní škola a Mateřská školka na Volovci

Mateřská školka byla umístěna  v budově  Školy na VolovciV budově Volovecké školy probíhala nadále výuka 1 a 2 třídy a navíc zde byl zřízen 1.srpna 1959 Dětský zemědělský útulek. Stalo se tak na žádost družstevnic z místního JZD a pracovníka zemědělského odboru ONV v Místku p. Žídka. Jako vedoucí pěstounka byla ustanovena Jiřina Buchtová, která byla z moci úřední přeložena z mateřské školy u kostela. Vedení útulku v pedagogických věcech prováděla p. Nogolová, ředitelka MŠ u kostela. Do útulku bylo zapsáno 14 dětí. Jídlo dovážela ze školní jídelny při ZDŠ Antonie Veverková, úklid dělala Alena Guziurová. V dalších letech postupně nakoupeny nové hračky, postaven plot, upraveno Zemědělský dětský útulek v Dol.Domaslavicích  zahajuje /1959/pískoviště, pořízeny závěsy a záclony, vedlejší místnost upravena pro odpolední spánek dětí, zařízen vodovod a opraveno hygienické zařízení, provedeny opravy a nátěry oken a vymalování. Dne 18.října byl Dětský útulek změněn na Mateřskou školu. Ředitelkou se stala štěpánka Farková, učitelkou J.Buchtová. Ve školním roce 1979/80 bylo ve škole zapsáno 31 dětí.

Mateřská školka  na Volovci 1973Školní rok 1992/93 byl posledním rokem ve staré budově. O prázdninách se začalo s úpravou dvou tříd v Základní škole, do kterých se mateřská škola v září 1993 přestěhovala. Byla pro ni vyčleněna stolvací část jídelny, upravila se šatna a sociální zařízení s umývvárnou. Ve školce přibylo dětí proto se v současnosti připravuje projekt na rekonstrukci podkroví nad školní kuchyní a jídelnou, kde by školka nalezla větší prostory.

 

Historické milníky

Nově vznikající centrum obce okolo roku 1960   Pohlednice - foto J.Toman (tehdejší cena 0,70 Kčs) Od 1. září 1967 byl zaveden jedenáctidenní vyučovací cyklus. Každá sudá sobota byla volná. Učitelům byl snížen úvazek o dvě týdenní hodiny. V zimních měsících postihla naši republiku vlna chřipkové epidemie. Z těchto důvodů byly zimní prázdniny prodlouženy až do 19. ledna. Ve školním roce 1976/77 se začalo vyučovat v 1. třídě podle nové koncepce výchovy a vzdělávání, podle nových osnov. Školní budova je už 25 let stará, zub času i přes veškeré opravy vykonává vše. Přestože šikovné ruce školnice p. L. Buchtové a uklízeček p. J. Kohutové, K. Martiniakové, B. Buchtové společně s údržbářem p. J. Turzou a topičem p. J. Lyskem se opravdu snaží, je potřeba větších oprav. V havarijním stavu je kotelna i ústřední topení, a proto je potřeba provést celkovou rekonstrukci. Na podlahy tříd a kabinetů byla položena podlahová krytina PVC, třídy prvního stupně září novými lavicemi. Přes prázdniny jsme svépomocí zřídili školní družinu, natřeli sokly suterénu budovy a bude dokončena nová odborná učebna. Oslavy 25 let školy byly stanoveny na 25. červen 1983. Poznamenaly celý školní rok a byl ustaven štáb oslav (J. Anděl, A. Gibala, R. Junga, E. Křístková, K. Tyrlík a H. Adamková), který vydal brožurku Školství v Dolních Domaslavicích. Pozváni byli všichni učitelé i ostatní zaměstnanci, kteří v průběhu 25 let ve škole působili. Pamětní list podle návrhu J. Anděla, dárky, vlaječky a bohatý kulturní program je určitě potěšil. Mimo vystoupení žáků byla tančena Česká, Moravská a Slezská beseda, napeklo se 5 500 koláčů, hostům – asi 100 – byl podáván oběd ve školní jídelně.

Od roku 1993 se do prostoru školní družiny přestěhovala mateřská školka, bylo nutno provést úpravy balkónu a skladu učebnic pro provoz školní družiny. V tomto roce umírá dlouholetý ředitel J. Anděl, z jeho pozůstalosti získala škola řadu odborné výtvarné literatury a obrazy, které byly umístěny do školní jídelny. Projekt na úpravu půdního prostoru školy byl podán třikrát, protože se říká: „Do třetice všeho dobrého“, schválen byl v roce 2002. Částka 27 milionů Kč byla příslibem toho, že je dostačující k realizaci celé opravy 45 let staré budovy ZŠ. V konkurzním řízení byla vybrána Beskydská stavební společnost, která tyto práce provedla. Začíná náročné období, protože do důchodu odchází H. Adamková, není jmenován nový ředitel a navíc škola musí projít do právní subjektivity. Nic však nebránilo tomu, aby během prázdnin nezačaly stavební práce. Budova školy je jako nová, vládne v ní až do pozdních večerních hodin čilý ruch v řadě zájmových kroužků, které vedou ve svém volnu převážně učitelé, proto ji často ti, kteří školu opustili, rádi navštěvují.

 

Změny k lepšímu

Podoba školy po rekonstrukci v roce 2004Od 1. 11. 1958 se začalo vyvařovat ve školní kuchyni, zpočátku pro 100 dětí. Hlavní kuchařkou byla p. A. Danielová a pomocnou p. N. Pindurová 28.6.1965 bylo započato s úpravami na dnešním hřišti za školou, které bylo rozšířeno zrušením zeleninové zahrady a části ovocného sadu. V r. 1969 byla vykopána studna pro školní kuchyň a školní hřiště bylo oseto parkovou trávou. Před školou byly vysázeny okrasné keře. Ve školním roce 1970/71 je ve fyzikálně školy instalován a zaveden plyn pro fyzikální a chemická praktika. Za pomocí rodičovského sdružení je provedeno oplocení školního pozemku. V roce 1972 v červenci bylo započato s výměnou střešní krytiny a okapových žlabů na školní budově. Tuto práci provedl Okresní stavební podnik s náklady 206 542 Kč a nátěr všech radiátorů ústředního topení v částce 9 724 Kč.

Zateplení a nová fasádaPro větší bezpečnost byly o jarních prázdninách 1975 namontovány ochranné dřevěné kryty na radiátory v celé budově školy. Na jaře v roce 1979 se začalo s výstavbou vodovodu v naší obci. Obětavým pracovním úsilím občanů se podařilo to, že už v listopadu mohla být na veřejný vodovod, kromě několika rodinných domků, napojena i místní škola. Tím odpadly problémy s opravou vodovodních potrubí od studny, které je už staré. V zimních měsících bylo provedeno obložení soklů ve školní jídelně dřevem. O hlavních prázdninách byla provedena adaptace školních dílen. Zrušením dvou šaten se získala místnost pro dřevodílnu a do původní dřevodílny byla přestěhovaná kovodílna. Tím se zvětšila plocha, ale dílny stále nevyhovují. Byl proveden nátěr střechy školy.V září 1984 se ve škole pořádně topilo, protože byly vyměněny kotle, které dodaly ŽD Bohumín. Na pracích se podíleli místní hasiči i rodiče. Hodně pomohl patronátní závod VOKD Stavební závod 32, který zhotovil skříňky, regály, upravil dřevo a kovodílnu a vybudoval na školním hřišti letní tělocvičnu. Nelenilo i rodičovské sdružení, které provedlo opravu skleníků, nátěr plotu kolem celého pozemku školy, nakoupil šicí stroj, nábytek do cvičné kuchyňky a hradilo řadu akcí, pořádaných školou.

Časem je provedena generální oprava elektroinstalace, zdravotechniky, zakoupena nová rozhlasová ústředna, vybetonováno prostranství za školou a hlavní chodník k budově. Od roku 1988 slouží ve škole nové rozvody ústředního topení, pingpongové stoly, regálová knihovna. Od roku 1991 zateplilo školu nové obložení tříd a chodeb, které i s stupňovitým řešením odborné učebny fyzikálny provedl p. J. Tošenovský. V roce 1992 je škola plynofikována, provádí se oprava elektřiny, vody, vrat na školní pozemek, je natřena budova depa. Od roku 1994 je postupně prováděna výměna dřevěných oken za plastová.

Rekonstrukce školyV roce 2002 byla zahájena dlouho potřebná rekonstrukce základní školy, vestavbou půdního prostoru. Byla nově zřízena počítačová učebna, cvičná kuchyně, hudební a výtvarná učebna, školní družina a kabinety pro učitele v hodnotě 10 mil. Kč. V roce 2002 byly po celé České republice zničující záplavy. Z toho důvodu pokračování rekonstrukce v roce 2003 se zdálo být nemožné. Parlament ČR přesto na pokračování prací schválil dalších 17 mil. Kč, které se do konce roku proinvestovaly. Byla provedená kompletní rekonstrukce školní kuchyně s novou technologií, zvětšená tělocvična, nové ústřední topení, elektrika a vzduchotechnika, včetně zateplení celé budovy a zvětšením prostorů pro mateřskou školu. V suterénu školy byla zřízena velká keramická dílna. Rovněž v tomto roce obec zakoupila kompletní vybavení školní družiny, cvičné kuchyně, hudební třídy a DKP školní kuchyně. Byly provedeny zásadní venkovní úpravy, zrušeno staré oplocení, nově vybudované chodníky před školou a vstup do školy. V roce 2004 se pokračuje s úpravou prostor za školou a je vybudována nová tartanová dráha s doskočištěm a nové hřiště v bývalé školní zahradě pro děti mateřské školy.