Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Registrované partnerství

Registrované partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví učiněným před matričním úřadem. Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která

- nedosáhla věku 18 let,

- má omezenou svéprávnost v této oblasti, nebo

- již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matrikářem matričního úřadu.

Matriční úřad přijímá prohlášení o vstupu do partnerství na jím určeném místě v jeho správním obvodu a jím určené době. Matriční úřad může na základě žádosti osob vstupujících do partnerství povolit vstup do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.

JAKÉ DOKLADY MÍT S SEBOU

„Dotazník k uzavření partnerství“ obdržíte u matričního úřadu - tento tiskopis vyplní oba partneři a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být partnerství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření partnesrtví.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinna matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen "výpis z evidence obyvatel") o místě trvalého pobytu,
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, občanem, který má trvalý pobyt v cizině, je povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

Doklady výše uvedené pod písmeny c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má osoba, která chce vstoupit do partnerství, pobyt.
 

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 1. rodný list,
 2. doklad o státním občanství,
 3. doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
 5. úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,
 7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
 8. doklad, kterým je možné prokázat totožnost.
   

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, a zdržuje-li se trvale v jiném státě než ve státě, jehož je občanem, k dotazníku k partnerství dále připojí potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno, i z tohoto státu.

Je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, předloží matričnímu úřadu před vznikem partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo Švýcarské konfederace nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni vzniku partnerství starší 7 pracovních dnů.

Údaje uvedené pod písmeny b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vzniku partnerství starší 6 měsíců.

Matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství, předložení dokladů uvedených pod písmeny a) až f) a g) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Protokol o vstupu do partnerství, který se sepisuje, podepisují partneři, matrikář, který prohlášení o vstupu do partnerství přijal a popřípadě tlumočník, je-li jeho přítomnost k prohlášení o vstupu do partnerství nutná.

Tlumočník

Pokud jeden z partnerů nemluví nebo nerozumí českému jazyku, nebo je partner neslyšící, je při prohlášení o uzavření registrovaného partnerství nutná přítomnost „soudního tlumočníka“.

Účast tlumočníka zajišťuje jeden z partnerů na vlastní náklady, v případě, že je partner hluchoněmý, hluchoslepý, neslyšící zajišťuje tlumočníka matriční úřad. 

Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření registrovaného partnerství v těchto případech učinit.

Evidence znalců a tlumočníků - http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích

SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

- vstup do partnerství osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 5 000,- Kč

- vstup do partnerství osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněn 3 000-, Kč

- vydání povolení vstoupit do partnerství mimo určené místo nebo dobu je zpoplatněno 3 000,- Kč

- vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství je zpoplatněno 500,- Kč

- vydání vícejazyčného standardního formuláře je zpoplatněno 100,- Kč

 

Správní poplatky se hradí v HOTOVOSTI na pokladně Obecního úřadu Dolní Domaslavice v den odevzdání „Dotazníku k uzavření registrovaného partnerství“.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

VYDÁVÁNÍ MATRIČNÍCH DOKLADŮ – DOKLAD O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ

Matriční doklad – doklad o registrovaném partnerství vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, uzavřela registrované partnerství. Jde-li o uzavření registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad vydat jeho druhopis. 

Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit z ní výpisy v přítomnosti matrikáře. Matriční úřad vydá potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize uložené u matričního úřadu a doslovný výpis z matriční knihy, který lze pořídit i kopií matričního zápisu těmto osobám:

 1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (tj. partner, rodiče, děti, sourozenci, prarodiče, vnuci a pravnuci),
 2. pro úřední potřebu státních orgánů České republiky nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
 3. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před státními orgány České republiky nebo před orgány územních samosprávný celků, nebo
 4. osobě, která prokáže, že je to nezbytné k uplatnění právních nároků v cizině.
   

Požádá-li uvedená osoba o vydání matričního dokladu, povolení nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, vydání potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, nebo vydání doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.


SPRÁVNÍ POPLATKY

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Za vydání stejnopisu dokladu registrovaného partnerství se platí správní poplatek 300,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou).


LHŮTY

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

Opravné prostředky

Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
 • nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při registrovaném partnerství stanovenou zákonem o matrikách nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,
 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
1
23
1
24 25 26 27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
déšť se sněhem 8 °C 3 °C
neděle 21. 4. mírné sněžení 6/1 °C
pondělí 22. 4. zataženo 7/-1 °C
úterý 23. 4. zataženo 8/0 °C