Menu
Obec Dolní Domaslavice
Dolní Domaslavice
Oficiální stránky obce Dolní Domaslavice

Od roku 1956

Hasiči v nových podmínkách

Stavba nové hasičské zbrojnicePrvním a nejdůležitějším úkolem nového výboru požárního sboru byla stavba nové požární zbrojnice. Dlouho byly vedeny spory o místo, kde zbrojnice má stát. Takto se samotná stavba oddalovala. Nakonec všichni uznali, že není lepšího místa, než to, na kterém požární zbojnice dnes stojí. Stavba byla zařazena do akce „Z“ a byla stavěna svépomoci. Základní kámen k výstavbě nové zbrojnice byl položen 18. 9. 1960. Při stavbě se vyskytovaly velké těžkosti, nejvíce v náboru pracovních sil. Všichni muži byli totiž zaměstnaní v průmyslu, z práce dojížděli pozdě. Takže zbyli jen duchodci a ženy z domácnosti. Na nich stavba stála. Zaměstnaní dělníci zase pomáhali v době volna, pracovali o nedělích a svátcích, dávali část své dovolené ve prospěch stavby. Také členové MNV nezůstali stranou. Nejobětavějším z nich jak v práci tak i v technickém vedení byl Josef Lysek, předseda technické komise. Svými brigádami vypomohli i žáci místní školy se svými učiteli. Výpomoc nabídly i okolní hasičské sbory z Lučiny a Soběšovic, jejichž členové pomáhali přizednických pracích při zdění budovy. Členové sboru v Dolních Domaslavicích nezůstali pozadu. Ti se činili nejvíce, nechyběli na žádném úseku, při žádné práci na stavbě.Stavba zbrojnice byla poedána do užívání při příležitosti 55. výročí trvání hasičské organizace v Dolních Domaslavicích 18. 8. 1963. Za dobu tří let bylo na stavbě odpracováno místními občany 6.441 brigádnických hodin. Hodnota stavby byla 350.000 tehdejších Kčs. Z této částky dodal ONV 217.783 Kčs, zbytek, to je 132.217 Kčs, byl uhrazen brigádami. Později hasiči v prvním. poschodí Hasičského domu zrekonstruovali prostory na kulturní místnost a kuchyni. Obojí je dodnes plně využíváno nejen pro schuzovací činnost hasičů, ale i pro různé společenské a soukromé akce i nečlenů hasičského sboru. V roce 1962 dostal hasičský sbor nový nákladní automobil TATRA T805.Hasičská zbrojnice s vozem TATRA 805

 V prosinci roku 1962 byl již po sedmé zvolen do čela výboru Daniel Menšík, který za to, že svou funkci vykonává dobře a spolehlivi, byl všemi členy spolu se zakládajícím členem Viktorem Kulhánkem navržen na čestné vyznamenání. Ostatní členové výboru se často měnili, skoro každým rokem. Sbor mil v roce 1965 100 členu, z toho 18 žen.

 V souvislosti s oslavami 55. výročí vzniku hasičské organizace v Dolních Domaslavicích se rovněž bilancovalo, kolikrát za tich 55 let svého trvání zasáhl poi požárech. Konstatovalo se, že se to nedá přesně zjistit, protože nikdo nevedl kroniku sboru a „ohně“ nezaznamenával. Jisté však je, že hasičský sbor zachránil před zkázou velké hodnoty. V  obci od roku 1918 do roku 1963 podle zápisu v obecní kronice vypuklo čtyřicet požárů., např.požár budovy na Fižovicích u kostela nebo Tvardkovy chalupy u Valoška. Dále dolnodomaslavický sbor zajížděl k požárum i do sousedních obcí. O bývalém povozníkovi sboru, Františku Lehnertovi starším, který jezdil se stříkačkou s koňmi vo, se vypráví, že v době, kdy často hořelo, spával oblečen, aby byl se stříkačkou první u ohně.
 Aktivní byli mladí hasiči. Od roku 1963 pořádají pohárové soutiže požárních družstev, které měly dobrou sportovní úroveň. Na oblastní soutěži v Lučině se zúčastňovalo celkem 5 družstev domaslavského dorostu a 1 družstvo starších žáku.V roce 1974 ve 2. kole celostátní soutěže se dolnodomaslavické ženy umístily na 2. místi a získaly tak stříbrnou medaili. Pohár MNV Těrlicko získalo domaslavické smíšené družstvo na soutěži v Těrlicku.

V roce 1965 se začalo s výstavbou zábavního areálu v zahradě za požární zbrojnicí. Byl postaven taneční betonový parket, pódium pro hudebníky, sázely se stromky. Postupně byly postaveny prodejní stánky, ve spolupráci s rodičovským sdružením byly zhotoveny lavice a stoly. Dnes je areál plně využíván místním sborem pro pořádání karnevalu a zábav nejen pro občany, ale i návštivníky rekreaení oblasti Žermanické přehrady. Areál využívají k pořádání kulturních akcí ostatní složky v obci jako je rodičovské sdružení, Sokol aj.

fotoF.Lehnert,  J.BuriánSbor v roce  1974Zakládající člen sboru  V.Kulhánek - 1974fotoJádro hasičského sboru  -sedmdesáta létaInstalace topení - podmínka pořízení CAS  zleva: Slávek Bělava Břeťa Valošek,  Mirek Košař,Franta Skulina, Ota Tvardek,  Brunek Očadlý, Vašek Guziur

 

Nová a současná historie hasičského sboru

Družstvo žen - přelom70/80-tých letHasičská organizace v Dolních Domaslavicích žila v nedávných letech a vlastně i v současnosti svým zaběhaným rytmem s tím, že jsou určité nuance od předešlého diní. V roce 1977 to byly přípravy na 70. výročí vzniku hasičského sboru. Na členské schuzi v srpnu tohoto roku byl ustaven organizační výbor pro uspořádání těchto oslav. Předsedou organizačního výboru byl zvolen Guziur Václav, jeden
z četných příslušníků velice starého a rozvětveného hasičského rodu nejen v Dolních Domaslavicích, ale i v okolních vesnicích. Oslavy se uskutečnily 23. a 24. eervna 1978.

V roce 1984 odešli z výboru hasičského sboru dlouholetí členové a obětaví funkcionáři Albert Guziur z funkce pokladníka, na jehož místo nastoupil Bělava Slavomír. Albert Guziur vykonával funkci pokladníka 30 let. Dosavadní jednatel Guziur Bedoich po 26. letech předal jednatelství Kavíkovi. Po provedení integrace Dolních Domaslavic s jinými obcemi v roce 1980 byl utvořen místní výbor, v němž hasiči z Dolních Domaslavic měli zastoupení 3 členu. Úkolem výboru bylo řídit práci základních organizaci sloučených obcí: Žermanice, Soběšovice, Lučina a Dol. Domaslavice. Tím odpadlo řízení bývalého okrsku. Předsedou se stal člen hasičského sboru, podle tehdejší terminologie požárnického sboru, v Dolních Domaslavicích Václav Guziur.Mladí hasiči - osmdesáta léta

V roce 1989 odešel z funkce předseda sboru Očadlý Bronislav, který vykonával tuto funkci 21 let. Novým starostou byl zvolen Guziur Václav. Ten na výroční valné hromadě v lednu 1995 konstatoval, že celkově se práce dolnodomaslavských hasičů daří, alee přesto je co zlepšovat. Schází totiž družstvo žen a družstvo mladých.

Spolupráce s jinými hasičskými sbory se prohlubovala i se sbory, které byly trošinku vzdálenější. Takto byla v roce 1987 uzavřena družba s hasičským sborem z Dětmarovic v okrese Karviná. V roce 1998 oslavil sbor 90. výročí svého založení. Dne 19.7.1998 jednatel hasičské organizace Jaroslav Kavík zpracoval z knih zápisu a pamětní knihy rámcový pohled na historii jeho sboru.

Pokračovalo též technické vylepšování zbrojnice a hasičské techniky.V roce 1987 bylo pořízeno ústřední vytápění v prostoru garáží i kulturní místnosti. V roce 1988 byla získáno cisternové vozidlo CAS 25. Stará Tatra 805 byla vyřazena. V roce 1997 byla zbrojnice přebudována na plynové vytápění. Veškeré práce při rekonstrukci prostor na kulturní místnost i výstavbě ústředního topení provedli členové sboru zdarma.

Vozidlo CAS - LIAZ které sloužilo  do nedávné dobyV porovnání s dřívějšími dobami došlo k jistému poklesu členské základny. Na počátku roku 2001 čítala členská základna sboru 76 členů, z toho 25 žen. Do 18. let bylo 5 členu.
Výbor měl 11 členů, zásahová jednotka 16 členů z toho bylo proškoleno k používání dýchací techniky 5 členu. Velitelem sboru a zásahové jednotky byl Karel Janczar, velitelem družstva Tomáš Oborný.

Pozoruhodně aktivní jsou mladí hasiči. Atraktivní jsou jim noční soutiže požárních družstev. Činnost kroužku mladých hasičů SDH byla obnovena v roce 2003. Pravidelně jednou týdně se schází 14 dětí z 1.-4. třídy základní školy. Náplní jejich schůzek je příprava na plnění disciplín celoroční soutěže Plamen. Soutiž je složena z následujících disciplín - požární útok, požární útok s pžekážkami, CTIF, štafeta CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta 4 x 60 m a závod požární všestrannosti. V zimě a na jaře děti plní Odznaky odborností preventista, kronikář, velitel, instruktor, zdravotník.
V rámci aktivit ve volném čase mladí hasiči se zúčastnili celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí, do které se posílali obrázky, příběhy a básničky s hasičskou tématikou. Mladí hasiči uspořádali besedu s poíslušníky celní stráže a psovody. Vyhlásili sběr papíru a chystají brigádu v okolí Žermanické přehrady ke sběru odpadku po neukázněných a bezohledných rekreantech..Ve chvílích volna hrají hry, soutěží, kreslí, opékají párky. V roce 2004 absolvovali soutiže ve Starém Městi, na Lučině a v Nižních Lhotách. Celoroční práci ukončili v červnu Dnem her.

Jak je vidno, hasičský sbor v Dolních Domaslavicích má o své mladé nástupce dobře postaráno a v porovnání s mnohými hasičskými organizacemi našeho regionu zcela určitě nezajde na úbytě, jak se to již některým stalo. V těchto mladých hasičích je záruka, že oni úspěšně ponesou štafetu velice dlouhé hasičské tradice, jakou nemají žádné sbory v širokém okolí.

I v součastnosti je sbor v pilné práci. Byla provedena rekonstrukce hasičského domu - vyměněny okna, proveden nový nátěr fasády, instalovaná nová vrata. Připravovaný nákup nového vozu si vyžádal novou podlahu v garáži včetně jejího snížení a prodloužení pravých vrat.

V roce 2007 nastal dlouho očekáváný okamžik. Obec zakoupila novou automobilovou stříkačku CAS15 na podvozku Mercedes-Benz. Sbor má tak po třech ojetinách (Praga RN, Tatra 805, LIAZ-CAS) poprvé novou požární techniku na úrovní doby.

V roce 2008 proběhly oslavy stého výročí založení.Sbor obdržel prapor jenž byl při těchto oslavách spolu s novým hasičským vozem vysvěcen.

Při oslavách sta let sboru v r.2008 byl vysvěcen prapor i nový hasičský vůzPři oslavách sta let sboru v r.2008 byl vysvěcen prapor i nový hasičský vůzPři oslavách sta let sboru v r.2008 byl vysvěcen prapor i nový hasičský vůzPři oslavách sta let sboru v r.2008 byl vysvěcen prapor i nový hasičský vůz
Mladí  hasičiNový vůz v akciHasiči v plné polníNová technika v zrekonstruované  hasičské zbrojnici

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, sobota 15. 6. 2024
jasno 25 °C 11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/14 °C
pondělí 17. 6. oblačno 26/14 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 28/16 °C